Szukaj:

Inwentaryzacja zwierzyny metodą letnich obserwacji

W dniach 23 i 24 lipca na terenie naszych obwodów odbędzie się, zlecona przez RDLP w Toruniu za pośrednictwem Nadleśnictwa Toruń, inwentaryzacja zwierzyny metodą letnich obserwacji. 

Obserwacja zwierzyny w sektorach odbywać się będzie podczas 3 wyjść, tj.: piątek rano i wieczór oraz sobota rano.

Zajęcie stanowisk przez obserwatorów powinno nastąpić ok godziny 17, a w przypadku rannych obserwacji ok godz. 4. O terminie opuszczenia stanowisk decyduje indywidualnie obserwator, w zasadzie nie wcześniej niż o godz. 22 i godz. 8 przy rannym pobycie.

Proszę o zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w tej inwentaryzacji. Udział w inwentaryzacji będzie zaliczony w poczet wypracowanych godzin.
Rezydenci są zobligowani do wzięcia udziału. Obecność stażystów również jest obowiązkowa, przy czym stażysta zajmuje stanowisko ze swoim opiekunem (lub osobą wyznaczoną). 

Inwentaryzację rozpoczniemy krótkim spotkaniem na którym to zostaną przekazane szczegółowe informacje oraz przydzielone zostaną miejsca. Zakończymy zaś kawą i czymś do kawy.

Darz Bór! 
~Łowczy


O inwentaryzacji...

Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierzyny płowej ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia gospodarki łowieckiej. Niezbędna w tym zakresie jest wiedza na temat liczebności, struktury płciowej i wiekowej oraz przyrostu zrealizowanego danej populacji. Wiedza ta, jest również potrzebna przy planowaniu odstrzałów zwierzyny grubej, a w związku z tym do sporządzania rocznych planów łowieckich.

W celu uzyskania informacji o liczebności zwierzyny w obwodach łowieckich niezbędna jest jej inwentaryzacja, którą corocznie wiosną wykonują dzierżawcy kół łowieckich. W odniesieniu do struktury płciowej czy wiekowej oraz faktycznego przyrostu zrealizowanego, bardzo dobrą metodą jest przeprowadzenie letnich obserwacji zwierzyny. Dzięki tej metodzie uzyskujemy dane o faktycznym przyroście naturalnym danego gatunku, co powinno być podstawą do określenia wiarygodnych wskaźników populacyjnych wykorzystanych na etapie planowania zarówno rocznych planów łowieckich jak i wieloletnich planów hodowlanych. Powyższe działania będą zatem miały za cel określenie prawidłowych struktur populacji zwierzyny łownej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zwierzynę płową.

Do najważniejszych założeń metodyki wg. których konieczne będzie przeprowadzenie letnich obserwacji należą:

 • Inwentaryzacja metodą letnich obserwacji zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich Rejonów Hodowlanych RDLP w Toruniu.
 • Celem inwentaryzacji jest ustalenie struktury płciowej i wiekowej w populacjach poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Inwentaryzacja ta nie dotyczy ustalenia liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny, natomiast dotyczyć będzie ustalenia rzeczywistych parametrów populacji.
 • Obserwacjami zostaną objęte następujące gatunki zwierząt łownych: jeleń, daniel, sarna, dzik, łoś oraz wilk i ryś.
 • Zakłada się, że jeden sektor obserwacyjny ma wynosić od 400 do 800 ha powierzchni obwodu.
 • Punkty obserwacyjne (ambony, zwyżki itd.) w danym sektorze zostaną wyznaczone w miejscach, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny.
 • Obserwacja zwierzyny w sektorach odbywać się będzie podczas 3 wyjść, tj.: rano – wieczór – rano dnia kolejnego, z użyciem lornetek, noktowizorów, termowizji itd.
 • Zajęcie stanowisk przez obserwatorów winno nastąpić ok godziny 17, a w przypadku rannych obserwacji ok godz. 4. O terminie opuszczenia stanowisk decyduje indywidualnie obserwator, w zasadzie nie wcześniej niż o godz. 22 i godz. 8 przy rannym pobycie.
 • Obserwację w sektorze prowadzi jeden obserwator – wyniki obserwacji nanosi na kartach obserwacji.
 • Na karcie obserwacyjnej odnotowuje się każdą zaobserwowaną chmarę lub pojedyncze sztuki z wyszczególnieniem płci, wieku (sztuki dorosłe), formy poroża oraz liczbę cieląt. W przypadku braku zaobserwowanej zwierzyny fakt ten również odnotowujemy w karcie obserwacji.
 • W przypadku słabej widoczności uniemożliwiającej rozpoznanie płci i wieku lub formy poroża, podaje się łączną liczbę sztuk nierozpoznanych w rubryce – nierozpoznane.
 • Myśliwi pełniący rolę obserwatora, posiadający uprawnienia do wykonywania polowania w obwodzie, mogą wykonywać w tym dniu polowanie, ale po zakończeniu obserwacji.