Szukaj:

Szkolenie weterynaryjne 'z oględzin tusz'

Koleżanki, Koledzy! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych, które określa sposób przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego:
[...] Sekcja IV. Rozdział I.
1. Osoby, które polują na zwierzynę łowną z myślą o wprowadzeniu jej do obrotu do celów spożycia przez ludzi, aby mogły przeprowadzić wstępne badanie zwierzęcia na miejscu, muszą posiadać wystarczającą znajomość z zakresu patologii u zwierząt łownych, oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych i ich mięsa po upolowaniu.
Sekcja IV. Rozdział II.
2. Osoba przeszkolona musi dokonać oględzin uśmierconego zwierzęcia i usuniętych wnętrzności, w celu stwierdzenia ewentualnych cech, które mogą wskazywać, że mięso stanowi zagrożenie dla zdrowia. Oględzin należy dokonać możliwie jak najszybciej po uśmierceniu zwierzęcia.
4a. Jeżeli w trakcie oględzin, o których mowa w pkt 2, nie zostaną stwierdzone żadne nietypowe cechy, a przed uśmierceniem zwierzęcia nie zostaną zaobserwowane żadne nietypowe zachowania i nie ma żadnych podejrzeń, co do skażenia środowiska, przeszkolona osoba zobowiązana jest załączyć do ciała zwierzęcia opatrzone numerem oświadczenie stwierdzające powyższe fakty. W oświadczeniu musi zostać podana data, czas i miejsce uśmiercenia.
Do ciała dostarczanego do zakładu przetwórstwa dziczyzny nie trzeba załączać głowy i narządów wewnętrznych [...]
4b. w innych okolicznościach, do tuszy należy obowiązkowo załączyć głowę (z wyjątkiem kłów, poroża jeleni i rogów) oraz wszystkie narządy wewnętrzne, z wykluczeniem żołądka i jelit. Przeszkolona osoba dokonująca oględzin zobowiązana jest poinformować właściwe organy o nietypowych cechach, nietypowym zachowaniu czy podejrzeniu o skażenie środowiska, co uniemożliwiło jej sporządzenie oświadczenia zgodnego z pkt a);
4c. w przypadku braku przeszkolonej osoby do przeprowadzenia oględzin określonych w pkt 2, do tuszy należy obowiązkowo załączyć głowę (z wyjątkiem kłów, poroża jeleni i rogów) oraz wszystkie narządy wewnętrzne, z wykluczeniem żołądka i jelit.

Z powyższych przepisów jasno wynika, iż osoba oddająca tuszę zwierzyny grubej do punktu skupu winna mieć ukończone szkolenie  weterynaryjne 'z oględzin tusz'. W innym przypadku należy do punktu skupu dostarczyć całą tuszę łącznie z wnętrznościami (bez żołądka i jelit).

Firma R&D Hub Sp. z o.o. organizuje w dniach 25 i 26 września w formie zdalnej 'Szkolenie weterynaryjne dla Myśliwych w zakresie zdrowia i higieny'. Koszt takiego szkolenia to 200 złotych. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska zaświadczenie o odbyciu szkolenia z nadanym numerem identyfikacyjnym. Zaświadczenie to ważne jest 10 lat. 

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu proszę o kontakt - przekażę więcej informacji.

Zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu i zdobycia nowej wiedzy oraz wymaganych prawem uprawnień, zwłaszcza jeśli jako Koło myślimy o prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej. 

Darz Bór! 
~Łowczy