Szukaj:

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego

Koleżanki, Koledzy!

W związku z błędami popełnianymi przy wypełnianiu upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego przypominam:

§ 22. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. (Regulamin polowań) z późniejszymi zmianami mówi:
1. Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu wejścia w posiadanie zwierzyny, którą określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej "upoważnieniem".
2. Upoważnienie jest drukiem ścisłego zarachowania i jest wydawane na jeden obwód łowiecki w dwóch egzemplarzach, po jednym dla myśliwego oraz dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.
3. Wydane upoważnienie może zostać przedłużone tylko jeden raz.
4. Myśliwy przekazując do punktu skupu tusze zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym, okazuje egzemplarz upoważnienia osobie prowadzącej punkt skupu celem dokonania stosownej adnotacji.
5. Myśliwy jest obowiązany zwrócić wydającemu upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie przez nie terminu ważności lub przedłożyć mu upoważnienie, na jego żądanie, w celu dokonania korekty (wykreślenie zwierzyny do odstrzału) w przypadku zrealizowania planu pozyskania danego gatunku zwierzyny.
6. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zaś Art. 42b. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. (Prawo łowieckie) z późniejszymi zmianami mówi:
2. W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym  poważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego:        
1
) w odniesieniu do zwierzyny grubej – przed podjęciem czynności transportowych;
2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej – niezwłocznie po zakończeniu polowania.

Natomiast Art. 51 tej samej Ustawy mówi:
1. Kto: [...]
7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego
– podlega karze grzywny.
Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego wygląda następująco:


Na stronie pierwszej widnieją: numer upoważnienia, dane myśliwego, na którego wydane jest upoważnienie, obwód, na który upoważnienie jest wydane, gatunek i liczba sztuk które możemy na dane upoważnienie pozyskać (przy czym zwierzynę grubą wpisuje się po jednej sztuce na pozycję), miejsce do wpisania numeru znaku tuszy (punkt skupu) lub adnotacji o przeznaczeniu jej na użytek własny, data wydania upoważnienia, data ważności oraz data ewentualnego przedłużenia.

Na drugiej stronie są miejsca do wpisania pozyskanej zwierzyny.
Prawidłowo wypełniony druk powinien wyglądać następująco (dla przykładu pozyskana łania - punkt skupu; cielę - użytek własny):

Strona pierwsza:

Strona druga:

W przypadku lochy pozyskanej i oznakowanej znakiem IW warto, przy wskazaniu wzięcia tuszy na użytek własny, dodać numer znacznika IW:

Strona pierwsza:

Strona druga:


Najczęściej popełniane błędy to:

  • brak wpisu o pozyskanej zwierzynie - karygodne! 
  • brak wpisanego numeru tuszy lub informacji o przeznaczeniu jej na użytek własny - notorycznie;
  • błędy numeracji na stronie drugiej - w kolumnie "L.p. z pkt 4.1" wpisujemy numer widniejący przy gatunku, który pozyskaliśmy, ze strony pierwszej (patrz przykład powyżej);
  • mylone obwody - wpis z obwodu 135 jest dokonany na upoważnieniu na obwód 137 i odwrotnie;
  • nie zwracanie upoważnienia po utracie jego ważności;
  • nieczytelny wpis;


Nie ma ludzi nieomylnych. W przypadku pomyłki skreśl błędny wpis i dokonaj go raz jeszcze, poprawnie. Nie róbmy sobie pod górkę. 


Dane podane w powyższych przykładach są poglądowe. 
Pisząc ten wpis nie mam na myśli konkretnego przypadku. Błędy zdarzają się każdemu.

Zachęcam do większej dokładności przy dokonywaniu wpisów na upoważnieniu.

Darz Bór!
~Łowczy